กองพัฒนานักศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการพัฒนาบุคลิกภาพ นศ.ใหม่ รหัส 60 รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาร.10ปวงข้าพระพุทธเจ้า

สำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
คณะครุศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร | คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610 , 073-299611 , 073-299601 , 073-299602
ipv6 ready