เมื่อวันที่
13 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​คณะผู้บริหาร มรภ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ยะลา


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ (13มี.ค.62) ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นายสุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาร่วมพบปะยามเช้ากับส่วนราชการในกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้จังหวัดยะลา ได้กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่จัดกิจกรรมพบปะยามเช้าขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับเชิญส่วนราชการในพื้นที่มาร่วมพบปะ พูดคุย ปรึกษา หารือข้อราชการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดยะลา ช่วยใหประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์และโยบายของจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย

ย้อนกลับ