เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทย์ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4


คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสามารถคว้ารางวัลในการนำเสนองานวิจัย ดังนี้ รางวัลนำเสนอระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาขนมเม็ดขนุนจากกากถั่วเหลือง" โดย อาจารย์กลมทิพย์ กรรไพเราะ นางสาวนาซีลา เส็นติระ และนายมะซอฮีดี บราเฮง จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รางวัลนำเสนอระดับดี ภาคโปสเตอร์ งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาคุณสมบัติสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วย" โดย นางสาวกัณฐิกา ฉายศรี นางสาวนาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป รางวัลนำเสนอระดับดี ภาคบรรยาย งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียนตามแนวคิด TPACK และ SAMR Model" โดย อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ และนางสาวกุลธิดา วาหะ จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ รางวัลนำเสนอระดับดี ภาคบรรยาย งานวิจัยเรื่อง "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมผักตบชวากับมูลวัว" โดย นางสาวอุไรวรรณ บัวทอง นางสาวนูรฮีดายะห์ มะแอ อาจารย์ไซนะ มูเล็ง อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม และอาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโฟมยางดูดเสียงโดยใช้ซัลโฟนิลไฮดราไซด์" โดยนางสาวนาซีเราะห์ แวดอเลาะ นางสาวรอฮานีย์ เปาะเยะ และอาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ จากหลักสูตรฟิสิกส์

ย้อนกลับ