เมื่อวันที่
13 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62

เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. วันนี้ (12มี.ค.62) ที่ บริเวณลานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ในงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62 ซึ่งงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้น โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยภายในงานมีการนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่น คือ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ - งานขอบคุณสื่อมวลชน : YRU Wisdom Bank 62 เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสาร กิจกรรมออกสู่สาธารณชนมาโดยตลอด ภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอวีดีทัศน์มหาวิทยาลัย การแสดงขอบคุณสื่อมวลชน การแสดงผลงานคณาจารย์นักศึกษา 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นในรอบปี เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นผลงานเด่นๆ ที่ได้ดำเนินการในงบประมาณ 2562 จาก 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานอธิการบดี โดยมี โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra – Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน  

ย้อนกลับ