เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง

หัวหน้างานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมแนะแนวความรู้ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และหลักสูตรต่างๆ ที่นักศึกษาจะสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.

ย้อนกลับ