เมื่อวันที่
14 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ประชุม ลงนามMOU สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มรย. ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังแนวทางในการจัดทำลงนาม MOU ทางวิชาการ


     วันนี้ (14 มี.ค.62) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังแนวทางในการจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีดำเนินการเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือการใช้ทรัพยากรของบุคคล วิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมีคณะทำงานประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทั้งสิงฝ่ายและนักศึกษาเป็นสำคัญ อีกทั้งการพิจารณานโยบายการจัดการศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา โดยการใช้หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นแนวทางเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนต่อของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ย้อนกลับ