มรย.ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 2 (The 2nd NICE 2019)


    วันนี้ (14 มี.ค.62 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 2 (The 2nd NICE 2019) โดยความร่วมมือระหว่างคณาอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์อิสลามมาเลเซีย (USIM) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วม 200 คน เป็นนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ผู้นำเสนอจำนวน 80 คน ผู้วิพากษ์บทความ 14 คนจากภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และ 2 องค์ปาฐกจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและจาก UniZA, รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซียTerengganu, Malaysia

     ดร.อับดุลรอแม สุหลง ประธานหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการสอนอิสลามศึกษา การศึกษาอิสลามและการศึกษาเพื่อการพัฒนาตลอดจนการพัฒนาและการนำวิธีการสอนและการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์นำเสนอแนวคิดทางการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ โมร็อกโกและซูดาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาอิสลามและการศึกษาเพื่อการพัฒนารวมถึงการสอนและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และเพื่อค้นหาโอกาสในการทำงานร่วมกันด้านการศึกษา

ย้อนกลับ