เมื่อวันที่
11 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) อีกทั้งส่งเสริมให้ครู และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ย้อนกลับ