เมื่อวันที่
10 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ

ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ ตำบลแม่หวาด อ.ธารโต ยะลา


รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ ต.แม่หวาด อ. ธารโต จ.ยะลา 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเยาะ(สันติ 2) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เช้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมย่อย “จิตอาสา” เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานข่ายจิตอาสาประชาสังคม ในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองหัวหน้าชุดประสานงาน หมู่บ้านจุฬาภรพัฒนา 9 ,ผบ.ชป.รพศ.5 สันติ2 ,ผบ.ร้อย ฉก.รพศ. ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6,หัวหน้า ชป.รพศ.51 สันติ2 ,ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเยาะ(สันติ 2) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม ได้แก่ การทำสนามเด็กเล่นพัฒนาสมอง BBL กิจกรรมวาดภาพบนกำแพงอาคารเรียนและเรือนนอน จำนวน 2 อาคาร และกิจกรรมวาดภาพวิถีชีวิต “ยะลาชายแดนใต้”

ย้อนกลับ