เมื่อวันที่
14 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรภ.ยะลาปลูกต้นไม้ทดแทนตามรอยพ่อ เนื่องในวันราชภัฏ 63


อธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมปลูกต้นไม้ทดแทนตามรอยพ่อ เนื่องในวันราชภัฏ 63

วันนี้ (14 ก.พ.63) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. บริเวณศูนย์การเรียนรู้แม่ลานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานเปิดพร้อมมอบต้นกล้าในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ทดแทนตามรอยพ่อ เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กล่าวรายงานความเป็นมาของพื้นที่แม่ลาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษา งานวิจัยและบุคคลทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการบริหารจัดการและการพัฒนาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านการเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่ ฐานโคเนื้อโคนม ฐานสัตว์ปีก ฐานแพะแกะ ฐานผึ้งชันโรง ฐานเห็ด ฐานดิน ปุ๋ย เมลอน ฐานการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และฐานสวนความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป 

ย้อนกลับ