เมื่อวันที่
6 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ
เปิดรับสมัครป.เอก. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  • วัน-เวลา : 6 มีนาคม 2020 - 25 เมษายน 2020 (09:51 - 09:00)
  • สถานที่ : เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • Event Type : การรับสมัคร

เปิดรับสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563  ณ สำนักงานหลักสูตร ห้อง 05 -106 อาคาร 5

เปิดอ่าน : 134

ย้อนกลับ