เมื่อวันที่
14 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ
ทดสอบ ภาษาอังกฤษ อัตลักษณ์มลายู

ประกาศการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60


  • วัน-เวลา : 14 กุมภาพันธ์ 2019 - 1 เมษายน 2019 (15:50 - 15:47)
  • สถานที่ : ประกาศการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60
  • Event Type : การสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประกาศกำหนดการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายูสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61

โดยการสอบดังกลล่าวจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการมีดังนี้

1) ปฐมนิเทศสำหรับสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและอัตลักษณ์ภาษามลายู วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่

2) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/exam

3) ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป

4) สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) ลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/exam

6) ประกาศรายชื่อและตารางสอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.

เป็นต้นไป

7) สอบวัดความรู้สอบอัตลักษณ์ภาษามลายู ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อ

-ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620

-Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-Website: clas.yru.ac.th

-Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies

เปิดอ่าน : 643

ย้อนกลับ