เมื่อวันที่
7 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU SET)


  • วัน-เวลา : 7 มีนาคม 2019 - 7 มีนาคม 2019 (11:13 - 11:13)
  • สถานที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU SET) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2561
  • Event Type : การสอบ

ประกาศการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU SET) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2561 

            ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จะดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (YRU SET) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2561 ทั้ง 4 คณะ ตามรหัสนักศึกษาดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์ รหัส 57  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 58  คณะวิทยาการจัดการ รหัส 58  คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รหัส 58

โดย ศภอ.จะจัดสอบใน วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ และ อาคารเรียนรวม 18 (หลังตึก 20)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางห้องสอบได้ที่่นี่ ตารางสอบ น.ศ.รหัส 57 ตารางสอบน.ศ.รหัส 58

หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตร

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบ

- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

- นักศึกษาต้องนำหูฟังและบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย

- ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ขณะทำการสอบ

- ควรถึงห้องสอบอย่างน้อย 30 นาที ก่อนจะเริ่มการสอบ และหากมาสอบสายเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ช่องทางการติดต่อ

- ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620

- Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- Website: clas.yru.ac.th

- Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies

เปิดอ่าน : 187

ย้อนกลับ