เมื่อวันที่
13 มี.ค. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา กำหนดจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60 - 61


  • วัน-เวลา : 13 มีนาคม 2019 - 13 มีนาคม 2019 (15:10 - 15:10)
  • สถานที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา กำหนดจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60 - 61
  • Event Type : การสอบ

ประกาศลงทะเบียนสอบวัดความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู รหัส 60 - 61 

      ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 – 61 โดยจะดำเนินการสอบในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

       โดยจะเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 จนถึง วันที่ 20 มีนาคม 2562

ผ่านระบบของกองบริการการศึกษา (eduservice.yru.ac.th/exam)

      **สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรอบที่ 3 ต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบ 100 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562  ณ ห้องการเงิน อาคาร 20 ชั้น 1 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ

ช่องทางการติดต่อ

- ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299620

- Facebook: ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- Website: clas.yru.ac.th

- Youtube: Center of Languages and ASEAN Studies

เปิดอ่าน : 118

ย้อนกลับ