• นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา”
  • คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนฮาซานียะห์และโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่หน่วยงานต่างๆ
  • คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่แปลงสาธิตตัวอย่างแก้ปัญหากล้วยหินติดเชื้อ ณ ตำบลบุดี จังหวัดยะลา
  • อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่)
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมความร่วมมือการเรียนการสอนและงานวิจัยกับ University Technology Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย
  • directory