• คณะวิทย์ฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “International Publication for High Impact Factor”
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า
  • คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วชช.นราธิวาส
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียนพัฒนาวิทยา
  • directory