• คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วชช.นราธิวาส
  • คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียนพัฒนาวิทยา
  • นักศึกษาคณะวิทย์ฯ เดินทางไปศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 1 ภาคการศึกษา
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย
  • นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019)
  • ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  • คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมกับ วชช.ยะลา สร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรสาขาเกษตร
  • บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม
  • directory