เมื่อวันที่
7 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย. ประชุมงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย. ประชุมงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (7เม.ย.64) เวลา 10.00 - 16.30 น. นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประชุมงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่3/2564 ณ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่อง เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 เรื่องติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบหลักประกันสัญญาและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เรื่องความก้าวหน้าตามแผนปรับปรุงและประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน วาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่องรายงานประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมและการนำการใช้ประโยชน์จากการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ระเบียบ และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ไตรมาส 3 และไตรมาส เรื่องการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ย้อนกลับ