เมื่อวันที่
22 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมระบบ video Conference ครั้งที่๕ /๒๕๖๓


วันนี้ (๒๒ พ.ค.๖๓) เมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยใช้การ video Conference พร้อมกันกับการประชุมแบบ Face to face โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประชุมครั้งนี้มีเรื่องนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวข้องกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องเพื่อพิจารณาหลายวาระด้วยกัน อาทิเช่น แนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้น

ย้อนกลับ