เมื่อวันที่
7 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา มรย. จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย


กองบริการการศึกษา มรย. จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และสามารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2564 ณ พูลแมน เขาหลักรีสอร์ท จังหวัดพังงา โดยมี อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน

ย้อนกลับ