เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2021

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 1/2564


วันนี้ (12ม.ค.64) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ทบม.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมการขออนุมัติเงินคงคลังเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและก่อสร้างสนามกีฬาในร่มแบบใช้พื้นหญ้าเทียม, พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับโครงการของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้, และเรื่องดำเนินการปิดบัญชีตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ย้อนกลับ