เมื่อวันที่
21 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กบม.) ครั้งที่ 3/2563


ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กบม.) ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (21 พ.ค.63 ) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กบม.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกระบวนการสรรหาบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 เรื่องพิจารณาโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา กรณีอาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย ไปสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ย้อนกลับ