เมื่อวันที่
30 ก.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2563


ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ (30 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมออนไลน์กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2563 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องศักยภาพความพร้อมในการทำวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ตำแหน่ง 4203 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ... เรื่องพิจารณาการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เรื่องพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เรื่องพิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 152 ราย และเรื่อง พิจารณาการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

ย้อนกลับ