เมื่อวันที่
8 ม.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่1/2564


วันนี้ (8 ม.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร วาระเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ มีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ร่าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ย้อนกลับ