เมื่อวันที่
16 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 8/2563


วันนี้ (16 ต.ค.63) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง พิจารณาร่างบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) พิจารณาเรื่องแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2564 พิจารณาเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการอนุมัติทุนวิจัยระหว่างปีงบประมาณ ผ่านระบบ YRU ERP พิจารณาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และข้อเสนอแนะ พิจารณาเรื่องแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

ย้อนกลับ