เมื่อวันที่
8 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​โรงเรียนสาธิต มรย. มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 63


โรงเรียนสาธิต มรย. มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 63 มุ่งพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพดี

   วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 09.20 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะครู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและบัณฑิตน้อยปี 63

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ มีจำนวนบัณฑิตน้อยเข้ารับอนุบัตรทั้งสิ้น 65 คน และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการศึกษา มีความภาคภูมิใจต่อตนเอง ทั้งการระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกๆ ท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ต้น ทั้งได้แสดงความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและบรรยากาศการแสดงความยินดีจากรุ่นน้อง

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

ย้อนกลับ