เมื่อวันที่
14 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ

รองอธิการบดี มรภ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมการจัดอันดับเว็บไซต์


      รองอธิการบดี มรภ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์เว็บโอเมตริกซ์ Webometric Ranking 

       วันนี้ (14ม.ค.62) เวลาประมาณ 13.30 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์เว็บโอเมตริกซ์ Webometric Ranking ตามโครงการอบรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (งานยุทธศาสตร์) ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์องค์กรที่เป็นประโยชน์ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับการจัดอันดับ Webometric Ranking ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ