เมื่อวันที่
7 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

สนอ.มรย. ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 64 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 65


สนอ.มรย. ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 64 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 65

วันนี้ (7 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รู้ถึงนโยบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัตของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เป็นกิจกรรมที่ 16 ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานด้านสังคมศาสตร์เพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานตามภารกิจงานประจําในงานธุรการและสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการคลัง งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้หน่วยงานภายในกองกลางมีมาตรฐานในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ แก่นอินทร์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุจากทุกส่วนราชการ เข้าร่วมทั้งสิ้น 101 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี และ 5 ปี เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนในครั้งนี้

ย้อนกลับ