เมื่อวันที่
18 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

​“สถาบันสันติศึกษา มอ.ร่วมกับ ครุศาสตร์ " ลงนาม MOU ทำวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เชิงสันติภาพ


“สถาบันสันติศึกษา มอ.ร่วมกับ ครุศาสตร์ ราชภัฏยะลา" ลงนาม MOU ทำวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ จชต. พร้อมลงนาม 16 ร.ร.เครือข่าย เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัย

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบนโยบายกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สันติภาพ และยุติธรรม เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ลงนาม พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามระดับเครือข่าย 16 หน่วยปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 13 โรงเรียน 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผศ.ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3 กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงสันติภาพให้กับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้วยกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้การพัฒนาสมรรถนะเชิงสันติภาพของเด็กปฐมวัย บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี โดยมีรายวิชา สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี นักศึกษารุ่นปัจจุบัน ได้เรียนรู้การพัฒนาสันติภาพที่เริ่มต้นจาก สันติภาพในการดำรงตน ที่จะให้กายใจสุขสงบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝึกหัดเด็กปฐมวัยให้มีความสมดุลกายใจ เพื่อเรียนรู้การอยู่กับตนเองอย่างสันติสุข การอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอยู่ในสังคมวิถีชีวิตใหม่ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

ย้อนกลับ