เมื่อวันที่
14 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.ยะลา อบรมการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometric Ranking


ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา อบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์เว็บโอเมตริกซ์ Webometric Ranking 

วันนี้ (14ม.ค.63) ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์คอมฯ จัดอบรมการจัดอันดับเว็บไซต์ฯ ตามโครงการอบรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (งานยุทธศาสตร์) ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์องค์กรที่เป็นประโยชน์ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับการจัดอันดับ Webometric Ranking โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยากรอบรมให้ความรู้ มี ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ย้อนกลับ