เมื่อวันที่
10 พ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรย.บันทึกเทป กับ กสศ. (โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น


    วันนี้ (10 พ.ย.63) ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บันทึกเทป กับทีมสื่อ กสศ. – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในโครงการ ครูรักษ์ถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่างๆ

    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับคัดเลือกจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นสถาบันการผลิตครูโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนยากจน ที่มีศักยภาพ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนาครูได้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่และความต้องการโดยรวมของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูในโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ มีสาขาการประถมศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 46 อัตรา ใน 4 จังหวัด 18 อำเภอ 39 ตำบล 44 โรงเรียน 

ย้อนกลับ