เมื่อวันที่
29 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรย.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มรย.รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันนี้ (29มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ครั้งพิเศษ / 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการโครงการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานโครงการครูรักถิ่นมหาวิทยาลัยได้จัดยะลารุ่นที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 กับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา และวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเปิดบัญชีทุนการศึกษาครูรักถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมสัญญาทุนระยะที่2 และการส่งมอบงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลารุ่นที่1 ปีการศึกษา 2563

ย้อนกลับ