เมื่อวันที่
27 มี.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมสอบสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 8


  • วัน-เวลา : 27 มีนาคม 2022 - 24 มีนาคม 2022 (16:53 - 16:53)
  • สถานที่ : ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมสอบสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 8
  • Event Type : การประกวดแข่งขัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมสอบสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนักศึกษาสังกัดหลักสูตร) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) และสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด กิจกรรมการแข่งขัน "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี (Digital)" ครั้งที่ 2 การสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 สอบผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) http://mooc.yru.ac.th และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลักสูตรละ 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 1,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 700 บาท และรางวัลที่ 3 เป็นเงิน 300 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา email : fatin.s@yru.ac.th โทร. 23202

เปิดอ่าน : 197

ย้อนกลับ