เมื่อวันที่
2 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ขอเชิญนศ.ชั้นปีสุดท้ายอบรมให้ความรู้และทักษะด้านสมรรถนะดิจิทัล


  • วัน-เวลา : 2 มิถุนายน 2021 - 19 มิถุนายน 2021 (14:20 - 14:00)
  • สถานที่ : ขอเชิญนศ.ชั้นปีสุดท้ายอบรมให้ความรู้และทักษะด้านสมรรถนะดิจิทัล
  • Event Type : อบรม สัมนา

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต เพื่ออบรมให้ความรู้และทักษะด้านสมรรถนะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบกลุ่ม โดยอาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เปิดอ่าน : 567

ย้อนกลับ