เมื่อวันที่
23 ก.พ. 2022

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (โควตา)


  • วัน-เวลา : 23 กุมภาพันธ์ 2022 - 31 มีนาคม 2022 (15:55 - 15:55)
  • สถานที่ : ​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (โควตา)
  • Event Type : การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 (โควตา) ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : bit.ly/3Iba3fC กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หมายถึง การร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ร่วมกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กำหนดการรับสมัคร

- สมัครออนไลน์ 7 - 23 มีนาคม 2565

- ชำระเงินค่าสมัคร 24 - 31 มีนาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2565

- สอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2565

- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 29 เมษายน 2565

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS 4 - 5 พฤษภาคม 2565

การเลือกสาขาวิชา (วิชาเอก) และสถานที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 รหัสสาขาวิชา (ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย)

- ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 รหัสวิชา จากมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างมหาวิทยาลัยก็ได้

- ใช้ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ

ค่าสมัคร

: สาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่สอง 200 บาท สาขาวิชาที่สาม 100 บาท และสาขาวิชาที่สี่ 100 บาท

- เลือก 1 สาขา ค่าสมัครรวม 300 บาท

- เลือก 2 สาขา ค่าสมัครรวม 500 บาท

- เลือก 3 สาขา ค่าสมัครรวม 600 บาท

- เลือก 4 สาขา ค่าสมัครรวม 700 บาท

การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของม.ราชภัฏยะลา

- กรอกข้อมูลผ่านระบบ bit.ly/apply-ol

- เลือกสาขาวิชาและยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 23 มีนาคม 65

- พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร และชำระค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2565

- ชำระเงินค่าสมัครผ่าน เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ แอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT

- อัพโหลดใบแสดงผลการเรียน ระหว่างวันที่ 7 - 31 มีนาคม 2565

คำเตือน หากผู้สมัครทำการกดปุ่มยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่เลือกได้ กรุณาทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการยืนยัน

หมายเหตุ1.สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถเลือกได้ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

2.การสมัครดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ระบบรับสมัคร : http://eduservice.yru.ac.th/tcas/apply-online

   ขั้นตอนการสมัคร รอบที่ 2 กลุ่มภาคีฯ 65 

เปิดอ่าน : 945

ย้อนกลับ