เมื่อวันที่
24 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

งานประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากร ร่วมอบรมการผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ


  • วัน-เวลา : 24 มิถุนายน 2021 - 10 กรกฎาคม 2021 (16:20 - 16:20)
  • สถานที่ : งานประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากร ร่วมอบรมการผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ
  • Event Type : การรับสมัคร

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ” รุ่นที่ ๒ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๕๐ คน ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ ห้อง ๒๕ –๖๐๒ ห้อง ๒๕ –๖๐๔ และห้อง ๒๕ – ๖๐๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการอบรมแบบไม่มีค่าลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๙๙๖๗๙ ต่อ ๑๖๓๐๐ โดยส่งแบบตอบรับทางแบบฟอร์มที่กำหนด http://gg.gg/prtrain ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เปิดอ่าน : 153

ย้อนกลับ