เมื่อวันที่
6 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ
ประกาศ รอบportfolio

​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563


  • วัน-เวลา : 6 มกราคม 2020 - 13 มกราคม 2020 (16:28 - 16:28)
  • สถานที่ : ​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
  • Event Type : การสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่)

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 มกราคม 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

prakas-ray-chux-phu-mi-siththi-s-de0000aedc.pdf

เปิดอ่าน : 807

ย้อนกลับ