เมื่อวันที่
25 เม.ย. 2023

ป้ายกำกับ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38


  • วัน-เวลา : 25 เมษายน 2023 - 21 พฤษภาคม 2023 (14:44 - 16:44)
  • สถานที่ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38
  • Event Type : การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์

1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 พฤษภาคม 2566 (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

2. ค่าสมัคร 300 บาท

3. สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน/ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ

3.2 รูปถ่าย (ชุดสุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว)

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

3.5 เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท

3.6 ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ชำระเต็มจำนวน

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถผ่อนผันจ่ายชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา แบบแบ่งจ่ายรายงวด (4 งวด) ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

* กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในสาขาวิชาใด มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://eduservice.yru.ac.th/news/?page=836

เปิดอ่าน : 1603

ย้อนกลับ