เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 YRU Road Show


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

   สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม ในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวนถือว่า "สละสิทธิ์"

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง

2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร (สำเนา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ, สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ)

3. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป และไฟล์รูปถ่าย (สกุลไฟล์ .jpg) อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัว

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว

6. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอมประมาณ 8,500 – 11,000 บาท) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

* สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาใดๆ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชา ตามเอกสารหมายเลข 1 ภายในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 518