เมื่อวันที่
19 ก.ค. 2022

ป้ายกำกับ
ข้าราชการพลเรือน โอนย้าย

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ


รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับโอน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือ

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา หรือ

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือ

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผล และมีประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัย

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 317