เมื่อวันที่
6 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากรกองบริการการศึกษา มรย. ร่วมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน


บุคลากรกองบริการการศึกษา มรย. ร่วมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ภายใต้แนวคิด“CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน”

   เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนางสาวอามีเนาะ ดีแม นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสยาม

   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมอบนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ การจัดนิทรรศการ CWIE ดีเด่นของแต่ละเครือข่ายการศึกษาดูงานและสถานประกอบการ

                                                                                              ****************

ข้อมูล/ภาพ กองบริการการศึกษา

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์ฯ

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ