เมื่อวันที่
8 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

​บุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX)


บุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX) ครั้งที่ ๒

   วันนี้ (๘ ก.พ. ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๒ (แบบออนไลน์) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้าน และมีทิศทางอย่างไร โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งจะช่วยในการค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาและความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน รวมทั้งบุคลากรทั้ง ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

*************

ภาพ/ข่าว  สำนักงานประกันคุณภาพ

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ