เมื่อวันที่
15 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA


บุคลากร มรย.เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

  วันนี้ (๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมปฏิบัตการเรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อให้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมี ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากร มีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ บุคลากรด้านประกันคุณภาพ และอาจารย์หลักสูตรทั้งหมด ๕ หลักสูตร ได้แก่ ร.บ. การปกครองและกฎหมายมหาชน บธ.บ. ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน บธ.บ. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ๕. ปร.ด. การสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

******

ภาพ/ข่าว สำนักงานประกันคุณภาพ

บก.ข่าว  งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ