เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มรย. เข้าร่วมเวทีครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มรย. เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวางเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายแนวทางการทำงานตามแผนแม่บทอพ.สธ. ทิศทางการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. ของ สป.อว. การมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Greenhouse gas emissions ด้วยกลไก Carbon Credit การนำเสนอผลการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย อพ.สธ. จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

**************

ข้อมูล/ภาพ : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ภาพ: #มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#เป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ