ชมรม TO BE NUMBER ONE มรย. ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1


ชมรม TO BE NUMBER ONE มรย. ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1

วันนี้ (29 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุมชั้น 5 และศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ นางพัฒนา พันธุฟัก ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา แขกผู้เกียรติ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้ความสำคัญกับโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นอย่างยิ่ง ทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ย้อนกลับ