​หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ (27 พ.ย. 66) ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งภายในงานทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา บริการนวดฟรี กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ประกวดผู้สูงอายุฟันสวยการแข่งขันประกวด photo voice ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ และรณรงค์เกี่ยวกับการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนที่สนใจและได้รับเกียรติจาก ดร.ริชกี สาร๊ะ ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ ดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา นายธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์ กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลา นางอามีนา เตะแต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง นางรอยานี อิสลามิกกุล พยาบาลวิชาซีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง ผศ.พุมพนิต คงแสง อาจารย์สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ อ.สาธิตา แก้วเหล็ก อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อ.ชุติมา คำแก้ว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินประกวดการแข่งขัน

สำหรับความเป็นมาของวันสาธารณสุขแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของวันสาธารณสุขไทยย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงตั้ง "กรมการพยาบาล" ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อดูแลกิจการศิริราชพยาบาล โดยมีหน้าที่ จัดการศึกษาวิชาแพทย์และจัดการปลูกฝีให้แก่ประชาชน ต่อมา ปี พ.ศ. 2432 กรมพยาบาลย้ายมาสังกัดภายใต้กระทรวงธรรมการเริ่มมีการจัดตั้งกองแพทย์ นำยารักษาโรคราคาถูกมาจำหน่ายให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2448กรมพยาบาลถูกยุบ โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมพยาบาล ถูกโอนย้ายไปใต้สังกัดกระทรวงนครบาลแทน ต่อมา พ.ศ. 2455 ทางกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ว่าควรมีการจัดตั้งกรมพยาบาลขึ้นอีกครั้ง เพื่อป้องกัน 4 โรคสำคัญที่ แพร่ระบาด ได้ แก่ โรคผี ดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้มาลาเรียโดยจะมีการปรับปรุงกิจการของกรมพยาบาลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 มีการได้ประกาศตั้ง "กรมสาธารณสุข" และสถาปนา เป็น "กระทรวงสาธารณสุข" ในปี พ.ศ. 2485 มาจนถึงปัจจุบัน

ย้อนกลับ