เมื่อวันที่
17 พ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​หมอเพชรดาว ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ติดตามและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


หมอเพชรดาว ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ติดตามและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   วันนี้ (17 พ.ย. 66) เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมรับทราบปัญหาในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาในระดับนโยบาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นเลิศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนสู่สากลยุ โดยมียุทธศาสตร์การบริหาร มรย. 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บัณฑิตมีสมรรถนะตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นประเทศ มีงานทำและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้านการศึกษาและพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) มีสันติสุขด้วยกลไกการศึกษา ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ SDGs และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติและเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

********

ภาพ/ข่าว  งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ