เมื่อวันที่
16 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย. ร่วมประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย. ร่วมประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

วานนี้( 15 ก.ค.64) เวลา 10.00 น.นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Google Meet

โดยมีวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่อง เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 เรื่องตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 วาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่อง สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (Work From Home) เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาคนและพัฒนางานด้วยแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) เรื่องการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการไคเซ็น (Kaizen) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเรื่องความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ย้อนกลับ