หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย. ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง หน่วยงานยานพาหนะ


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย. ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง หน่วยงานยานพาหนะ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายและการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง หน่วยงานยานพาหนะ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ

โดยการดำเนินในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบการจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกทั้งติดตามการปฏิบัติงานเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง สอบทานการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ที่รัดกุม เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ การวิเคราะห์อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การเก็บรักษาและการบำรุงรักษารถส่วนกลาง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข ปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ       

ย้อนกลับ