เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย.ลงตรวจเรื่องการจำหน่ายพัสดุ ณ งานพัสดุ มรย.


หน่วยงานตรวจสอบภายใน มรย.ลงตรวจเรื่องการจำหน่ายพัสดุ ณ งานพัสดุ มรย.

    เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 16.30 น. นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ลงตรวจเรื่องการจำหน่ายพัสดุ ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีการจำหน่ายพัสดุ ได้มีการตัดจำหน่าย ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ