เมื่อวันที่
21 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

หน่วยตรวจสอบ มรย. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9


หน่วยตรวจสอบ มรย. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9 พิจารณาแผนการตรวจสอบระยะยาวและความเสี่ยงเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน

วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชูเมือง ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565 เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีของมหาวิทยาลัย จากการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่เป็นไปตามแผนรับบัณฑิตไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในอนาคต งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกลดน้อยลง และการบริหารโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมี นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณยรรยง ราชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวัลนา ภู่สำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางโสภี เสนพงษ์ เลขานุการ ฯ

โดยมีวาระเพื่อพิจารณากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปผลการตรวจสอบ จำนวน 2 เรื่อง และปฏิทินประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Zoom Meeting

ย้อนกลับ