เมื่อวันที่
9 พ.ค. 2024

ป้ายกำกับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมี นางพัฒนา พันธุฟัก ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แลพนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์การการเงินชุมชน กรมพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ผู้อำนวยการอาชีวศึกษายะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขการสิริญธรจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ที่ปรึกษาชมรมบริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ นายจรัญ พิทักษ์ธรรม นางจีระภา บุญเกตุ นายอานัส เบ็ญฮาวัน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และให้กำลังใจ นางสาวนูรูลฮุดา หะยีสะนิ ประธานชมรม นายฆอซาฟี ฮะลีเป๊าะ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ นางสาวฟาตีนา มามุ รองประธานชมรม และนางสาวนูรไอนี ตอปอ เลขานุการชมรม ในการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ในเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ต่อไป จากนั้นคณะกรรมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับชมรม พร้อมถ่ายภาพรวมกัน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้

ย้อนกลับ